Infiintată în 1997, Federația Grădinilor Zoologice și Acvariilor din România a fost reorganizată în 2007. FGZAR a urmărit încă de la început reprezentarea intereselor tuturor membrilor sai în parteneriatele interne și internaționale, dar și armonizarea situației grădinilor zoo și acvariilor din România cu standardele europene din domeniu.
Din 2012 FGZAR este membru asociat EAZA (cea mai înaltă poziție pe care o poate avea o asociație națională în cadrul EAZA-European Association of Zoos and Aquaria)."

Administraţia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti, Comuna Bucov, Sat Bucov, Str. Dacia nr.11.

Condiţii de participare :

 • să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional deţinut;
 • să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani de activitate;

Dosarul de examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
 • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

Dosarul se depune la sediul Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti, Comuna Bucov, Sat Bucov, Str. Dacia nr.11, în perioada 15.05.2023 – 26.05.2023, la secretarul comisiei Mănescu Carmen-Elena inspector de specialitate în cadrul Biroului Resurse Umane şi Protecţia Muncii.

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ

la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de către personalul contractual de execuţie din cadrul Serviciului Agrement

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ( Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale, Titlul I, Capitolele I, II, III; Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III, Capitolele I, II, III, IV, şi V; partea a VII-a Răspunderea administrativă, Titlul I, II, III, şi IV );
 2. Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul 2 – Principii, reguli şi responsabilităţi; Capaitolul 5 – Finanţarea instituţiilor publice);
 3. Legea nr.22/1969 – a gestionarului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a autiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare  a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 8. Legea nr.544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes  public.